Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.kominkowybrykiet.pl

Rozdział I

Definicje
1. Administrator danych osobowych — „Sek – pol Osija” spółka jawna z siedzibą w Kielcach przy ul. Domaszowskiej 173, NIP 9591351806, REGON 291104739, zwany dalej „Administratorem”.
2. Serwis — strona internetowa Administratora www.kominkowybrykiet.pl
3. Ustawa — Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r.; Dz. U. 2016r. poz. 922 z późn. zm.
4. Użytkownik — podmiot korzystający z serwisu Administratora, który będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, zobowiąże się do przestrzegania niniejszej Polityki prywatności.
5. Urządzenie końcowe — urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci.

Rozdział I

Informacje ogólne
1. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszej Polityki prywatności jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków zawartych w powyższej Polityce.
2. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu.
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Rozdział II

Polityka prywatności
4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz
w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do ich przetwarzania.
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach
w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies”
6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
7. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. otrzymania odpowiedzi na zapytanie.
8. Dane osobowe pozostawione w Serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy.
9. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
10. Do danych zawartych w formularzach przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do:
a) dostępu do treści swoich danych,
b) sprostowania swoich danych,
c) ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d) przenoszenia swoich danych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
f) cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie
g) wniesienia skargi do GIODO gdy, uzna iż przetwarzanie jej dotyczących danych osobowych narusza przepisy Ustawy i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 24 kwietnia 2016r.

Rozdział III

Postanowienia przejściowe i końcowe
11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce prywatności z ważnych przyczyn tj. zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszej Polityki.
13. Administrator zastrzega sobie prawo do informowania o zmianach w treści niniejszej Polityki drogą elektroniczną.

Logo SEK-POL

www.kominkowybrykiet.pl